MOOR App voorwaarden

Algemene voorwaarden

Licentie en Algemene voorwaarden MOOR app

De MOOR app wordt aangeboden door PSMS B.V. (hierna: “PSMS”), ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 32128629, gevestigd aan Laapersveld 61, 1213VB, Hilversum.

De MOOR app is te downloaden via de Apple App Store, Google Play en de Windows Phone Market Place. Door het downloaden van de MOOR App krijgt gebruiker een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de MOOR App te gebruiken op een iPhone, Windows Phone of Android toestel. Gebruiker is niet toegestaan de MOOR App te deassembleren, decompileren, aansluiten op andere toestellen of onderwerpen aan reverse engineering.

Aansprakelijkheid en veiligheid

Hoewel de informatie die via de MOOR App wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand komt, kan het voorkomen dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. PSMS is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie uit deze app, noch kan PSMS instaan voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Ondanks voortdurende aandacht, zorg en zoveel mogelijk waarborgen kan PSMS niet garanderen dat de MOOR App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid voor door gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van, fouten in, of onbereikbaarheid van de MOOR App geleden of te lijden schade is uitgesloten, tenzij en voor zover deze aansprakelijkheid op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.Berichten die de MOOR App per e-mail stuurt kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wij raden u daarom af om vertrouwelijke informatie via de MOOR App te versturen. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat alle e-mails die door de App worden verstuurt (tijdig) worden ontvangen. Met het gebruik van de MOOR App aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van e-mail als communicatiemiddel.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de MOOR App komen uitsluitend toe aan PSMS of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze informatie worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PSMS.

Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

PSMS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Raadpleeg de MOOR App voorwaarden op https://moorwerkt.nl/moor-app-voorwaarden om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. De MOOR App kan van tijd tot tijd worden aangepast.

PSMS behoudt zich het recht voor om uitsluitend de aangepaste versie aan te bieden en de eerdere versie niet langer aan te bieden of te ondersteunen.Op ieder gewenst moment kan PSMS het aanbieden van de MOOR App staken. Daarnaast blijft PSMS te allen tijde gerechtigd om gegevens te verwijderen, enig verder gebruik door gebruiker van de MOOR App te ontzeggen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de MOOR App.

In voornoemde gevallen eindigt het recht van gebruiker om gebruik te maken van MOOR App. Op het moment van beëindiging van het gebruikersrecht zal gebruiker MOOR App niet meer gebruiken en van zijn/haar toestel verwijderen.

Rechtskeuze

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, vallen uitsluitend onder Nederlands recht. Dergelijke geschillen en/of vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Apple App Store Disclaimer

Met betrekking tot elke App die toegankelijk is via de Apple App Store, zult u de App alleen gebruiken op een Apple product, die gebruik maakt van een iOS en zoals toegelaten volgens de voorwaarden in de Apple App Store Gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt. Wij reserveren alle rechten die hierin niet worden beschreven.

Het volgende is van toepassing op enige App gedownload van de Apple App Store:

U erkent en stemt toe dat deze Voorwaarden een legale, bindende overeenkomst vormt tussen alleen uzelf en PSMS en dat PSMS, niet Apple, alleen verantwoordelijk is voor de App en zijn Inhoud. Uw gebruik van de App moet overeenkomen met de Apple App Store Gebruiksvoorwaarden.

U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om enig onderhoud of ondersteuning gerelateerd tot services van de App moet leveren.Tussen PSMS en Apple, enig andere vorderingen, verlies, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven wegens enig falen en conform enige garantie is alleen de verantwoordelijkheid van PSMS, onderhevig aan de voorwaarden, voorschriften, restricties en limitaties van deze Voorwaarden.

U erkent dat, zoals tussen PSMS en Apple, Apple niet verantwoordelijk is voor het afhandelen van vorderingen die U heeft of enige vorderingen van een derde partij relaterend tot de App of uw bezit en gebruik van de App, inclusief maar niet gelimiteerd tot: (i) product aansprakelijkheidsvorderingen; (ii) enige vordering wanneer de App faalt conform enig toepasbare legale of regelgevende voorwaarde; en (iii) vorderingen die vallen onder consumentbescherming of gelijkaardige wetgevingen.

U erkent dat, in het geval van een derde partij vordering dat de App of uw bezit en gebruik van de App inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, PSMS, niet Apple, alleen verantwoordelijk is voor het onderzoek, verdedigen, regeling en voldoen van dergelijke inbreuk volgens de beschreven Gebruikersvoorwaarden.

U erkent en aanvaardt dat Apple, en Apple’s dochterondernemingen, derde partij begunstigden zijn in deze overeenkomst, in relatie tot uw licentie van de App en dat, bij aanvaarding van het bovenstaande, Apple het recht heeft (en het recht heeft verkregen) of deze Voorwaarden tegen U te handhaven als een derde partij begunstigde.

Google Play Store Disclaimer

Het volgende geldt voor enige App gedownload van de Google Play Store:

De download en het gebruik van de App en Services wordt gecontroleerd door de Google Play Gebruiksvoorwaarden en Google gebruiksvoorwaarden.

Windows Phone Market Place Disclaimer

Het volgende geldt voor enige App gedownload van de Windows Phone Market Place:

De download en het gebruik van de App en Services wordt gecontroleerd door de Windows Phone Market Place gebruiksvoorwaarden en Microsoft.

Gebruikersvoorwaarden

De MOOR App laat u foto’s maken en deze versturen naar vooraf ingestelde e-mail adressen. U bent verantwoordelijk voor het beeldmateriaal en inhoud die u verstuurt via de MOOR App, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en toepasselijkheid.

U stemt toe geen beeldmateriaal dat de rechten van een derde partij schendt te versturen of dat anderzijds een toepasbare wet schendt. U stemt ook toe om geen verkeerd voorgesteld of private informatie van een derde partij zonder hun toestemming te verzenden. U stemt toe om geen materiaal te publiceren dat onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, storend, racistisch of etnisch aanstotelijk, of aanmoedigt voor het plegen van een misdrijf, de wet breekt of anderzijds ongepast is.

Bij het versturen van beeldmateriaal en inhoud via de MOOR App, geeft U ons het recht en licentie voor het gebruik, weergave, en distributie van beeldmateriaal en inhoud. U stemt toe dat deze licentie ons het recht geeft beeldmateriaal en inhoud beschikbaar te maken voor andere, bij ons geregistreerde gebruikers van onze diensten, die uw inhoud ook volgens deze voorwaarden mogen gebruiken. Wij zullen hierbij voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U behoudt alle rechten tot de Inhoud die u voorlegt, verzend of weergeeft door middel van de MOOR App en bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten.

Wij reserveren het recht om het gebruik van de MOOR App te controleren, voor het goed functioneren van de MOOR app, om te garanderen dat u deze Voorwaarden naleeft of dat u de toepasbare wet of vereiste van een rechtbank, administratief bureau of andere overheidsinstelling naleeft.

Privacy Policy

De MOOR App verwerkt de persoonsgegevens van gebruiker die nodig zijn voor het leveren van diensten aan gebruiker. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de betreffende Privacy Policy van MOOR App van toepassing. Gebruiker geeft door het gebruik van de MOOR App toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in de hier onder staande Privacy Policy.

Algemeen

PSMS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar App (‘Gebruikers’) en draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe PSMS welke persoonsgegevens van de Gebruikers van haar Website en App verwerkt en voor welke doeleinden.

Door gebruik te maken van de App gaat de Gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 1 – Hoe verzamelen

PSMS verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer hij of zij deze persoonsgegevens aan PSMS heeft verstrekt via de App, door:

  1. Het gebruik van de App
  2. Het vastleggen van de geografische locatie van een genomen foto
  3. Het verzenden van een e-mail vanuit de App.

Artikel 2 – Welke gegevens

Door PSMS worden de volgende (persoons)gegevens verzameld van de Gebruiker door gebruik van de App:

  1. Bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
  2. Bij aanmelding in de app, de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (namelijk: telefoonnummer en e-mailadres);
  3. De locatie van de gebruiker op moment dat hij een foto maakt en verstuurd middels de App.

Artikel 3 – Doeleinden verwerking

PSMS verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan PSMS heeft verstrekt:

  1. Als de Gebruiker PSMS om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt PSMS de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2. Als de Gebruiker een foto en informatie verstuurt via de App verstrekt PSMS deze informatie en de persoonsgegevens aan specifieke gebruikers van haar overige diensten.

Artikel 4 – Overige gegevensverwerking

PSMS kan de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van PSMS die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact op nemen met PSMS via helpdesk@moorwerkt.nl.

Artikel 5 – Anoniem gebruik voor analyse

PSMS kan verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van haar Gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Website en App en (ii) analyseren en verbeteren van gebruik van de App.

Artikel 6 – Doorgifte aan derden

Met het gebruik van de app geeft de Gebruiker toestemming aan PSMS om de persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden door te geven, namelijk:

  1. aan een bij PSMS bekende gebruiker van haar diensten, met name gemeenten in Nederland.
  2. op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

Artikel 7 – Minderjarigen

De App is niet gericht op gebruik door minderjarigen (dat wil zeggen personen onder 16 jaar).

Artikel 8 – Rechten Gebruikers

Een Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien een Gebruiker verder gebruik wil maken van zijn of haar rechten, stuur dan een e-mail naar helpdesk@moorwerkt.nl met het betreffende verzoek.

Artikel 9 – Bewaartermijn

PSMS bewaart persoonsgegevens tot een maand nadat Gebruiker deze heeft verstuurd via de App, tenzij PSMS op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 10 – Beveiliging

PSMS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ondanks dat PSMS alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Artikel 11 – Wijzigingen

PSMS behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op haar Website bekend worden gemaakt. PSMS adviseert de Gebruiker regelmatig deze Privacy Policy door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de Gebruiker na de aanpassing de App blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Data Bescherming

PSMS voldoet aan de Nederlandse Data Beschermingswet (de “Wet bescherming persoonsgegevens” of “Wbp”). Ingevolge tot artikel 10 hierboven, zullen wij aannemelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw data te beschermen tegen enige vorm van verlies of onwettige verwerking. We zien erop toe dat deze maatregelen een degelijk veiligheidsniveau garanderen, in acht nemende de laatst gekende implementatiekosten en risico’s geassocieerd met het verwerken en de aard van de te beschermen data. De maatregelen zullen worden gericht naar het voorkomen van onnodige dataverzameling en verwerking.