Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. PSMS is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

©2007-2018 PSMS

Alle intellectuele eigendomsrechten komen uitsluitend toe aan PSMS of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze informatie worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PSMS.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
PSMS B.V.
Kelvinbaan 42
3439 MT Nieuwegein
info@moorwerkt.nl

Verwijzingen in deze informatie kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover PSMS geen controle heeft. PSMS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatiebronnen.