Privacy Policy

De MOOR App verwerkt de persoonsgegevens van gebruiker die nodig zijn voor het leveren van diensten aan gebruiker. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de betreffende Privacy Policy van MOOR App van toepassing. Gebruiker geeft door het gebruik van de MOOR App toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in de hier onder staande Privacy Policy.

Algemeen

PSMS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar App (‘Gebruikers’) en draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe PSMS welke persoonsgegevens van de Gebruikers van haar Website en App verwerkt en voor welke doeleinden.

Door gebruik te maken van de App gaat de Gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 1 – Hoe verzamelen

PSMS verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer hij of zij deze persoonsgegevens aan PSMS heeft verstrekt via de App, door:

  1. Het gebruik van de App
  2. Het vastleggen van de geografische locatie van een genomen foto
  3. Het verzenden van een e-mail vanuit de App.

Artikel 2 – Welke gegevens

Door PSMS worden de volgende (persoons)gegevens verzameld van de Gebruiker door gebruik van de App:

  1. Bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
  2. Bij aanmelding in de app, de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (namelijk: telefoonnummer en e-mailadres);
  3. De locatie van de gebruiker op moment dat hij een foto maakt en verstuurd middels de App.

Artikel 3 – Doeleinden verwerking

PSMS verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan PSMS heeft verstrekt:

  1. Als de Gebruiker PSMS om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt PSMS de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2. Als de Gebruiker een foto en informatie verstuurt via de App verstrekt PSMS deze informatie en de persoonsgegevens aan specifieke gebruikers van haar overige diensten.

Artikel 4 – Overige gegevensverwerking

PSMS kan de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van PSMS die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact op nemen met PSMS viahelpdesk@moorwerkt.nl.

Artikel 5 – Anoniem gebruik voor analyse

PSMS kan verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van haar Gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Website en App en (ii) analyseren en verbeteren van gebruik van de App.

Artikel 6 – Doorgifte aan derden

Met het gebruik van de app geeft de Gebruiker toestemming aan PSMS om de persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden door te geven, namelijk:

  1. aan een bij PSMS bekende gebruiker van haar diensten, met name gemeenten in Nederland.
  2. op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

Artikel 7 – Minderjarigen

De App is niet gericht op gebruik door minderjarigen (dat wil zeggen personen onder 16 jaar).

Artikel 8 – Rechten Gebruikers

Een Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien een Gebruiker verder gebruik wil maken van zijn of haar rechten, stuur dan een e-mail naar helpdesk@moorwerkt.nl met het betreffende verzoek.

Artikel 9 – Bewaartermijn

PSMS bewaart persoonsgegevens tot een maand nadat Gebruiker deze heeft verstuurd via de App, tenzij PSMS op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 10 – Beveiliging

PSMS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ondanks dat PSMS alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Artikel 11 – Wijzigingen

PSMS behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op haar Website bekend worden gemaakt. PSMS adviseert de Gebruiker regelmatig deze Privacy Policy door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de Gebruiker na de aanpassing de App blijft gebruiken zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Data Bescherming

PSMS voldoet aan de Nederlandse Data Beschermingswet (de “Wet bescherming persoonsgegevens” of “Wbp”). Ingevolge tot artikel 10 hierboven, zullen wij aannemelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw data te beschermen tegen enige vorm van verlies of onwettige verwerking. We zien erop toe dat deze maatregelen een degelijk veiligheidsniveau garanderen, in acht nemende de laatst gekende implementatiekosten en risico’s geassocieerd met het verwerken en de aard van de te beschermen data. De maatregelen zullen worden gericht naar het voorkomen van onnodige dataverzameling en verwerking.