Burger dupe van chaos in de ondergrond

In Nederland heerst chaos in de ondergrond. Onder asfalt, klinkers en groen gaat een wirwar van 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen schuil, die de komende decennia het einde van hun economische levensduur bereiken. Verwachting is dat de ondergrondse chaos de komende jaren alleen nog maar verder zal toe nemen en daarmee ook de maatschappelijke kosten en overlast voor burgers bovengronds. Het is tijd om “slim” te gaan werken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door goede timing van werkzaamheden, “werk met werk” te maken, goede maatregelen te treffen bij werkzaamheden en burgers en bedrijven adequaat en tijdig te informeren. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken vanuit een integrale visie op de openbare ruimte. MOOR ziet het als haar taak om dit soort bewegingen te stimuleren en organiseert daarom op 13 november het MOOR Congres in Media Plaza Utrecht.

Chaos in de ondergrond

In Nederland streven we naar een leefbare leefomgeving met een beheersbare ondergrond, met een minimum aan graafschades en graafrust door middel van een efficiënte aanpak. Realiteit is echter dat er chaos heerst in de ondergrond. Graafschade is aan de orde van de dag. In 2013 werd de directe en indirecte schade geraamd op zo’n 630 miljoen euro. De verwachting is dat het aantal graafschades de komende jaren alleen maar zal toenemen. Graafschade staat de laatste tijd hoog op de politieke agenda. Dat geldt helaas (nog) niet voor de toename van de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke overlast die het resultaat zijn van een chaotische ondergrond.

Daarnaast zijn er plannen voor een intensiever gebruik van de ondergrond voor steeds meer verschillende toepassingen. De ondergrondse ruimte wordt schaarser en doordat huidige netwerken vaak niet logisch zijn aangelegd, zijn kostbare verleggingen, vaak met grote overlast, noodzakelijk. Voeg daarbij het einde van de technische en/of economische levensduur van veel kabels en leidingen en het beeld is helder: er staan ons grote vervangingsoperaties te wachten. Uitstel lijkt geen alternatief, zo laten recente grootschalige storingen in Enschede en Apeldoorn zien. Uitstel leidt onherroepelijk tot maatschappelijk onaanvaardbare risico’s, toenemende onderhoudskosten, een verdere stijging van het aantal opbrekingen en meer overlast.

Tijd voor integrale aanpak

Volgens MOOR, de organisatie die zich in Nederland bezig houdt met het afstemmen van werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, is het hoog tijd om de ondergrond integraal onderdeel te maken van de visie op de openbare ruimte. Martin de Vaal, directeur MOOR: “Beleidsontwikkelingen op dit gebied moeten gericht zijn op het zoeken naar een gezamenlijk perspectief op de openbare ruimte. Coördinatie van deze zoektocht is essentieel, anders kunnen de gevolgen wel eens groter zijn dan nu wordt overzien. Beheerders en eigenaren van ondergrondse voorzieningen zullen dan veelal op eigen houtje aan de gang gaan, met alle ongewenste gevolgen van dien. Niet alleen zal de straat veel vaker opengebroken moeten worden en zal graafrust op toplocaties een utopie blijken, ook storingen in de levering van nutsvoorzieningen als gas en elektra, water en internet zullen steeds vaker voorkomen en langer duren.“

De toekomst van de ondergrondse infra begint nu

MOOR, die alle netbeheerders in Nederland en maar liefst 140 aangesloten gemeenten vertegenwoordigd, heeft daarom het initiatief genomen een congres te organiseren om deze problematiek op de kaart te zetten. MOOR wil met het congres bezoekers inspireren en een appèl doen aan alle betrokkenen dat de toekomst van de ondergrondse infra nu begint. “Samen werken, aan de toekomst van nu” is dan ook het congresthema.

Het MOOR Congres, op 13 november aanstaande, heeft tot doel om een integrale aanpak van de ondergrondse infra en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te bevorderen.

Dit gebeurt onder andere door inzicht te verschaffen in elkaars belangen en goede praktijkvoorbeelden van samenwerking over het voetlicht te brengen en te discussiëren over de toekomst van de openbare ruimte. Naast futuroloog en trendwatcher Richard Lamb geven voorlopers op het gebied van samenwerken een kijkje achter de schermen van verschillende succesvolle aanpakken en initiatieven.

Het MOOR Congres is interessant voor iedereen (coördinerend, beleidsmatig of vanuit een managementfunctie) die op één of andere manier actief betrokken is bij de ontwikkeling en de toekomst van de openbare ruimte of bij werkzaamheden in de openbare ruimte. Onder- én bovengronds.

Meer informatie over het MOOR Congres vindt u op http://www.moorcongres.nl/.

Categorieën